Skip to content

Yeˆhoˆwaa nyei Zorng-Zengx

Select language Iu-Mienh

Yeˆhoˆwaa Nyei Zorng-Zengx Nyei Jiu-Bang Wuic

Hoqc hiuv duqv yie mbuo nyei wuic. Lorz norm wuic buangh nyei dorngx yiem nitv fatv meih.

Lorz Norm Dorngx Nitv Fatv Meih Wuov

Yie Mbuo Nyei Wuic Se Hnangv Haaix Nor?

Yeˆhoˆwaa nyei Zorng-Zengx zangc Tin-Hungh nyei wuic se yietc norm aaˆtitv buangh i nzunc. (Hipvˆlu 10:24, 25) Yiem naaic wuic, yie mbuo zaah mangc gaax Ging-Sou gorngv haaix nyungc, liuz yaac hnangv haaix nor dorh naaic waac-njaaux daaih ndorm zinh nziouv hmuangx longc. Naaiv deix wuic zuangx mienh yaac mingh duqv nyei.

Yie mbuo zoux nyei leiz-baaix se nzengc-nzengc zoux daaih bun daaih nyei mienh haih caux jienv dau waac-naaic, m’daaih hnangv yiem horqc dorngh nyei horngc gorngv waac wuov nor. Jiez gorn caux setv wuic nyei ziangh hoc se baaux nzung caux daux gaux.

Meih maiv zuqc benx Yeˆhoˆwaa nyei Zorng-Zengx cingx haih daaih duqv yie mbuo nyei wuic. Yie mbuo heuc da’dauh caux jienv daaih. Maiv zuqc maaiz bieqc. Yie mbuo yietc dangh yaac maiv guaih siou nzunc nyaanh.