Skip to content

Yeˆhoˆwaa nyei Zorng-Zengx

Select language Iu-Mienh

Jiangx Yesu Daic Nyei Jauv

Jiangx Yesu Daic Nyei Jauv

Hnyangx-hnyangx, Yeˆhoˆwaa nyei Zorng-Zengx jiangx Yesu daic nyei jauv hnangv ninh heuc zoux wuov nor. (Lugaa 22:19, 20) Yie mbuo jorm hnyiouv nyei heuc meih daaih naaiv norm jienv nyei wuic. Meih ziouc hoqc hiuv duqv Yesu nyei maengc caux daic nyei jauv hnangv haaix nor haih tengx duqv meih.