Skip to content

Yeˆhoˆwaa nyei Zorng-Zengx

Select language Iu-Mienh

Jiangx Yesu Daic Nyei Wuic

Yietc hnyangx zoux nzunc yiem ziex cin norm dorngx gormx lungh ndiev, yie mbuo liepc norm wuic daaih taaih Yesu daic nyei jauv, jiangx ninh. Yie mbuo hnangv naaiv zoux weic zuqc Yesu mbuox gan ninh nyei mienh: “Meih mbuo oix zuqc hnangv naaiv zoux weic jangx yie.” (Lugaa 22:19)

Yie mbuo oix heuc meih daaih caux jienv yie mbuo taaih naaiv lengc jeiv zoux nyei jauv. Naaiv norm wuic, m’daaih hnangv yie mbuo nyei yietc zungv wuic nor, se koi bun zuangx mienh daaih. Maiv zuqc maaiz bieqc. Yie mbuo yaac maiv guaih siou nzunc nyaanh.