Skip to content

Yeˆhoˆwaa nyei Zorng-Zengx

Select language Iu-Mienh

Tov Mienh Njaaux Ging-Sou Yaac Maiv Zuqc Cuotv Nyaanh

Meih oix hoqc hiuv camv deix Ging-Sou nyei jauv nyei fai? Se gorngv oix nyei nor, gaanv jienv lorz taux dongh yie mbuo njaaux mienh bieqc hnyiouv Ging-Sou yiem biauv yaac maiv longc nyaanh wuov. Oix tov mienh njaaux meih Ging-Sou se fiuh jienv ga’ndiev wuov kuaaiv formh.