Skip to content

Yeˆhoˆwaa nyei Zorng-Zengx

Select language Iu-Mienh

Yeˆhoˆwaa Nyei Zorng-Zengx Hnyangx-Hnyangx Zoux Nyei Domh Wuic

Hnyangx-hnyangx, Yeˆhoˆwaa nyei Zorng-Zengx, camv nyei, zoux benx ziex guanh daaih buangh yiem buo hnoi nyei domh wuic. Yie mbuo nyei domh wuic se maaih porv Ging-Sou leiz caux maaih bungx fangx-nangh njaaux Ging-Sou nyei jauv-louc. Maaih gorngv waac naaic taux dieh deix nyei jauv-louc caux mienh saaix-liangz zoux bun mangc hnangv haaix nor dorh Ging-Sou nyei leiz daaih longc. Yie mbuo jorm hnyiouv nyei oix heuc meih daaih. Yie mbuo maiv guaih siou nzunc nyaanh.

 

Lorz Norm Dorngx Nitv Fatv Meih Wuov