Skip to content

Yeˆhoˆwaa nyei Zorng-Zengx

Select language Iu-Mienh

GORNGV TAUX YIE MBUO

Yeˆhoˆwaa Nyei Zorng-Zengx Nyei Jiu-Bang Wuic

Mangc gaax yie mbuo buangh yiem haaix caux yie mbuo hnangv haaix nor zoux leiz-baaix.

Gormx Lungh Ndiev Maaih Taux Mbu’ziex Mi’aqv?

  • Ndau maaih Yeˆhoˆwaa nyei Zorng-Zengx zangc Tin-Hungh​—240

  • Yeˆhoˆwaa nyei Zorng-Zengx​—8,579,909

  • Mienh dauh yiem biauv hoqc Ging-Sou, maiv zuqc cuotv nyaanh​—10,079,709

  • Mienh dauh mingh taaih Jiangx Giduc Daic nyei Wuic​—20,329,317

  • Jiu-Bang​—119,954