Skip to content

Yeˆhoˆwaa nyei Zorng-Zengx

Select language Iu-Mienh

Tin-Hungh Nyei Guoqv Se Haaix Nyungc?

Tin-Hungh Nyei Guoqv Se Haaix Nyungc?

Meih gorngv naaic se . . .

 • mbuo ganh hnamv daaih nyei dorngx yiem mbuo nyei hnyiouv?

 • waac-meiv?

 • hungh jaa yiem tin-dorngh?

 GING-SOU GORNGV HAAIX NYUNGC

“Lungh zaangc nyei Tin-Hungh oix ganh liepc norm guoqv [hungh jaa], se yietc liuz maiv haih zuqc mietc nyei guoqv [hungh jaa].”Ndaaˆniˆen 2:44, Ging-Sou.

“Maaih dauh dorn ceix bun yie mbuo. Ninh duqv hungh lingc gunv yie mbuo.”Iˆsaaˆyaa 9:6.

NAAIC GORNGV DAAIH MAAIH HAAIX NYUNGC LONGX BUN MEIH

 • Maaih baengh fim nyei hungh jaa haih tengx meih duqv longx.Iˆsaaˆyaa 48:17, 18.

 • Siang-lungh ndiev taux daaih nor, duqv njien-yiouh nyei yiem, sin zaangc yaac dunh yunh nyei, maiv zuqc butv baengc aqv.Laauc Yaangh 21:3, 4.

 MBUO GENGH ZIEN HAIH SIENX DUQV GING-SOU GORNGV NYEI WAAC NYEI FAI?

Haih sienx duqv nyei, weic maaih i diuc jauv faaux maengx bun mbuo hiuv:

 • Yesu zoux bun mangc Tin-Hungh nyei Guoqv oix zoux ziangx haaix nyungc. Yesu njaaux ninh nyei sai-gorx mbuo daux gaux bun Tin-Hungh nyei Guoqv daaih caux bun Tin-Hungh nyei eix zoux ziangx yiem naaiv baamh gen. (Matvˆtaai 6:9, 10) Yesu duqv zoux bun mangc naaic deix daux gaux nyei waac hnangv haaix nor oix benx zien daaih.

  Wuov zanc Yesu yiem baamh gen wuov, ninh uix beuv hnyiouv sie nyei mienh, zorc longx butv-baengc mienh, caux zoux bun daic mingh nyei mienh aengx nangh daaih ziangh jienv! (Matvˆtaai 15:29-38; Yoˆhan 11:38-44) Dieh hnoi Yesu zoux Hungh gunv Tin-Hungh nyei Guoqv. Hnangv naaic, zinh ndaangc Yesu zoux nyei kuv sic se zoux nyungc zeiv bun mbuo hiuv duqv Tin-Hungh nyei Guoqv oix hnangv haaix tengx naaic norm Guoqv nyei baeqc fingx.Laauc Yaangh 11:15.

 • Lungh ndiev benx nyei sic se bun hiuv cing Tin-Hungh nyei Guoqv maiv lauh daaih aqv. Yesu jaa-ndaangc gorngv Tin-Hungh nyei Guoqv a’lamh zoux bun naaiv norm baamh gen taaix-baengh nyei ziangh hoc, mbuo naaiv norm lungh ndiev zuqc maaih guoqv caux guoqv mborqv jaax nyei sic cuotv, maaih ngorc hnaangx, yaac maaih ndau dongz.Matvˆtaai 24:3, 7.

  Ih jaax hnoi mbuo buatc jienv naaic deix sic nyei. Hnangv naaic, mbuo haih sienx duqv maiv lauh Tin-Hungh nyei Guoqv zorqv guangc nzengc naaic deix yietc zungv sic aqv.

 HNAMV MANGC GAAX

Duqv Tin-Hungh nyei Guoqv gunv jienv nor, seix zangc lungh ndiev ziouc hnangv haaix?

Ging-Sou dau naaic jioux waac yiem SINGX NZUNG 37:29 caux IˆSAAˆYAA 65:21-23.