Skip to content

Skip to table of contents

Yeˆhoˆwaa nyei Zorng-Zengx

Select language Iu-Mienh

 PART 14

Meih Hnangv Haaix Nor Haih Zoux Hnyouv Dingc Hnyouv Wuonv Nyei Bun Yeˆhoˆwaa?

Meih Hnangv Haaix Nor Haih Zoux Hnyouv Dingc Hnyouv Wuonv Nyei Bun Yeˆhoˆwaa?

Meih oix zuqc dingc hnyouv yiem Tin-Hungh wuov bung. 1 Bide 5:6-9

Haaix nyungc leiz-fingx zoux daaih maiv horpc Ging-Sou njaaux nyei jauv, oix zuqc simv nqoi maiv dungx gan jienv zoux. Za’gengh zuqc liepc hnyouv nyei cingx daaih haih simv duqv.

Maiv dungx caux baamh gen nyei hungh jaa doix-dekc fai maaih buonc zoux, weic zuqc baamh gen nyei hungh jaa zoux nyei sic maiv taaih Yeˆhoˆwaa yaac maiv bouc ninh nyei Guoqv.

 Muangx Tin-Hungh. Hnangv naaiv zoux se zuqc jauv. Matvˆtaai 7:24, 25

Caux Yeˆhoˆwaa nyei Zorng-Zengx mbuo maaih buonc zoux. Ninh mbuo haih tengx meih daaih nitv fatv Tin-Hungh.

Hoqc jienv Tin-Hungh nyei jauv mingh liuz longc hnyouv goiv nyungc-nyungc puix ninh nyei leiz.

Zuov meih maaih sienx fim wuonv, meih horpc zuqc bun Yeˆhoˆwaa meih nyei maengc ziouc jiex wuom nyei leiz.​—Matvˆtaai 28:19.

Muangx Tin-Hungh. Doqc Ging-Sou. Heuc Yeˆhoˆwaa nyei Zorng-Zengx tengx meih bieqc hnyouv Ging-Sou, liuz gan jienv zoux dongh meih hoqc bieqc hnyouv daaih nyei jauv. Se gorngv meih ei jienv naaic deix jauv zoux nor, meih ziouc duqv ziangh yietc liuz.​—Singx Nzung 37:29.