Skip to content

Skip to table of contents

Yeˆhoˆwaa nyei Zorng-Zengx

Select language Iu-Mienh

 PART 8

Yesu Daic Se Weic Bun Meih Haih Duqv Haaix Nyungc?

Yesu Daic Se Weic Bun Meih Haih Duqv Haaix Nyungc?

Yesu daic se weic bun mbuo haih duqv maengc ziangh. Yoˆhan 3:16

Yesu daic liuz buo hnoi jiex mingh, maaih deix m’sieqv dorn mingh mangc ninh nyei zouv buatc zouv hliouv njang nyei. Yeˆhoˆwaa bun Yesu aengx nangh daaih mi’aqc.

Nqa’haav Yesu mbiangx daaih buangh ninh nyei gong-zoh mbuo.

Zeiz nyei, Yeˆhoˆwaa duqv bun Yesu aengx nangh daaih benx dauh henv haic nyei fin-mienh yaac bun ninh maiv haih daic yiem naaic mingh. Yesu nyei sai-gorx mbuo mangc jienv ninh faaux tin-dorngh.

 Tin-Hungh bun Yesu nangh daaih zoux Hungh yiem Tin-Hungh nyei Guoqv. Ndaaˆniˆen 7:13, 14

Yesu siev ninh ganh nyei maengc weic zuoqc maanc mienh nzuonx. (Matvˆtaai 20:28) Hnangv naaic, Tin-Hungh cingx bun mbuo haih duqv ziangh yietc liuz.

Yeˆhoˆwaa paaiv Yesu zoux hungh gunv njiec baamh gen. Aengx maaih 144,000 dauh hnyouv zingx nyei mienh nangh daaih faaux tin-dorngh caux jienv Yesu gunv. Naaiv deix 144,000 dauh caux Yesu gapv daaih benx norm baengh fim nyei hungh jaa yiem tin-dorngh. Naaiv norm hungh jaa se heuc Tin-Hungh nyei Guoqv.​—Laauc Yaangh 14:1-3.

Tin-Hungh nyei Guoqv oix zorc naaiv baamh gen benx norm nzueic haic nyei orn-lorqc dorngx. Deic-bung caux deic-bung mborqv jaax, mienh zoux haengh orqv sic, jomc kouv, caux ngorc hnaangx, yietc zungv maiv maaih aqv. Mienh maanh ziouc gengh zien duqv njien-youh orn-lorqc nyei yiem.​—Singx Nzung 145:16.