Skip to content

Skip to table of contents

Yeˆhoˆwaa nyei Zorng-Zengx

Select language Iu-Mienh

 PART 11

Yeˆhoˆwaa Muangx Mbuo Daux Gaux Nyei Waac Nyei Fai?

Yeˆhoˆwaa Muangx Mbuo Daux Gaux Nyei Waac Nyei Fai?

Tin-Hungh haiz mbuo daux gaux nyei waac nyei. 1 Bide 3:12

Yeˆhoˆwaa se dongh “muangx baamh mienh daux gaux nyei waac” wuov dauh. (Singx Nzung 65:2) Haaix zanc mbuo daux gaux bun ninh, ninh oix mbuo yiem mbuo nyei hnyouv gorngv cuotv.

Daux gaux bun Yeˆhoˆwaa, maiv zeiz bun ganh dauh.

 Mbuo haih daux gaux gorngv taux ziex nyungc jauv-louc. 1 Yoˆhan 5:14

Daux gaux bun Tin-Hungh nyei eix duqv zoux ziangx yiem tin-dorngh caux yiem baamh gen.

Longc jienv Yesu nyei mbuox daux gaux. Hnangv naaiv zoux se weic Yesu zoux nyei kuv sic maaih jaax-zinh bun meih.

Tov Yeˆhoˆwaa tengx meih zoux longx nyei jauv. Meih mv baac aengx haih daux gaux gorngv taux nyanc hopv nyei jauv, zoux gong nyei jauv, baengc nyei jauv, maaih dorngx yiem, maaih lui houx zuqv.