Skip to content

Skip to table of contents

Yeˆhoˆwaa nyei Zorng-Zengx

Select language Iu-Mienh

 PART 2

Zien Tin-Hungh Se Haaix Dauh?

Zien Tin-Hungh Se Haaix Dauh?

Maaih nduqc dauh zien Tin-Hungh hnangv. Ninh nyei mbuox se heuc Yeˆhoˆwaa. Ging-Sou gorngv: “Bun mienh hiuv duqv meih, dongh maaih mbuox heuc Yeˆhoˆwaa, kungx meih ganh hnangv se Yiem Hlang Jiex gunv lungh ndiev Wuov Dauh.” (Singx Nzung 83:18, New World Translation; Cuotv Iˆyipv 17:15, mangc sou-juoqv nzaangc) Ninh yiem tin-dorngh, mbuo mangc maiv buatc ninh. Ninh hnamv mbuo yaac oix mbuo hnamv ninh. Ninh mv baac oix mbuo hnamv mienh caux jienv. (Matvˆtaai 22:35-40) Ninh se dongh Zoux Hlo Jiex yaac dongh Zeix maanc muotc cuotv daaih Wuov Dauh.

Tin-Hungh zeix daaih nyei daauh nyungc ga’naaiv se yietc dauh maaih qaqv haic nyei fin-mienh. Naaic dauh fin-mienh se dongh nqa’haav jiex daaih maaih mbuox heuc Yesu Giduc. Yeˆhoˆwaa mv baac aengx zeix yietc zungv fin-mienh daaih.

Yeˆhoˆwaa zeix nyungc-nyungc yiem tin-dorngh . . . caux yiem baamh gen. Laauc Yaangh 4:11

 Yeˆhoˆwaa Tin-Hungh zeix hleix, zeix baamh gen, caux zeix yiem baamh gen nyei nyungc-nyungc ga’naaiv.​—Tin Deic Douh 1:1.

Ninh longc nie-mbung nanv cuotv benx Aaˆndam. Aaˆndam se daauh dauh m’jangc dorn.​—Tin Deic Douh 2:7.