Skip to content

Skip to table of contents

Yeˆhoˆwaa nyei Zorng-Zengx

Select language Iu-Mienh

 PART 5

Mbiungc-Suiv-Imx​—Haaix Dauh Muangx? Haaix Dauh Maiv Muangx?

Mbiungc-Suiv-Imx​—Haaix Dauh Muangx? Haaix Dauh Maiv Muangx?

Yiem Noyaa nyei ziangh hoc, mienh camv kungx zoux waaic hnangv. Tin Deic Douh 6:5

Aaˆndam caux Haawaa maaih fu’jueiv, liuz mienh maanh yiem baamh gen hiaangx jienv faaux. Jiex daaih, maaih deix fin-mienh gan jienv Saadaan caux Tin-Hungh doix-dekc.

Ninh mbuo njiec baamh gen daaih yienc ninh mbuo nyei sin benx baamh mienh m’jangc dorn weic zuqc ninh mbuo oix longc baamh mienh m’sieqv dorn zoux auv. Naaic deix m’sieqv dorn yungz duqv dorn daaih gengh! hlo hlang gau yaac ciouv yaac henv.

Lungh ndiev ziouc maaih mienh zoux waaic camv. Ging-Sou gorngv: “Lungh ndiev mienh zoux waaic sic camv. Hnyouv haaix zanc kungx hnamv cuotv waaic nyei jauv hnangv.”

 Noyaa muangx Tin-Hungh ziouc gapv poux nzangv. Tin Deic Douh 6:13, 14, 18, 19, 22

Noyaa se zoux dauh kuv mienh. Yeˆhoˆwaa mbuox Noyaa ninh oix yiemx lungh ndiev mietc nzengc orqv mienh.

Tin-Hungh yaac mbuox Noyaa gapv poux domh nzangv daaih dorh ninh nyei hmuangv-doic caux nyungc-nyungc saeng-kuv hieh zoih bieqc gu’nyuoz.

Noyaa zunh mbuox mienh camv mbiungc-suiv-imx oix yiemx lungh ndiev aqv, mv baac ninh mbuo maiv muangx. Maaih deix jatv Noyaa. Maaih deix nzorng ninh.

Gapv ziangx nzangv liuz, Noyaa dorh saeng-kuv hieh zoih bieqc nzangv gu’nyuoz.