Skip to content

Skip to table of contents

Yeˆhoˆwaa nyei Zorng-Zengx

Select language Iu-Mienh

Jiez Gorn Waac

Jiez Gorn Waac

Tin-Hungh se hnangv dauh die hnamv haic ninh nyei dorn-jueiv. 1 Bide 5:6, 7

Tin-Hungh se dongh Zeix mbuo daaih Wuov Dauh. Ninh goux jienv mbuo, oix mbuo duqv longx. Maaih cong-mengh caux hnamv dorn-jueiv nyei die maaih hnyouv njaaux ninh nyei dorn-jueiv, Tin-Hungh m’daaih hnangv naaic nor njaaux mienh maanh yiem norm-norm dorngx longx jiex nyei jauv hnangv haaix nor yiem.

Tin-Hungh bun mbuo hiuv jaaix haic nyei zien leiz ziouc bun mbuo njien-youh yaac maaih lamh kaux.

Se gorngv meih muangx Tin-Hungh nor, ninh za’gengh dorh meih caux beu jienv meih yaac tengx meih haih diev duqv jiex nyungc-nyungc sic.

Mv baac aengx maaih gauh camv naaic. Meih haih duqv ziangh yietc liuz!

 Tin-Hungh gorngv mbuox mbuo: “Daaih lorz yie. Muangx maah! Meih ziouc duqv ziangh jienv.” Iˆsaaˆyaa 55:3