Skip to content

Skip to table of contents

Yeˆhoˆwaa nyei Zorng-Zengx

Select language Iu-Mienh

 PART 13

Mbuo Aʼzuqc Hnangv Haaix Nor Zoux Cingx Horpc Tin-Hungh?

Mbuo Aʼzuqc Hnangv Haaix Nor Zoux Cingx Horpc Tin-Hungh?

Oix zuqc simv nqoi zoux waaic nyei jauv. 1 Koˆlinˆto 6:9, 10

Se gorngv mbuo hnamv Yeˆhoˆwaa, mbuo maiv zoux dongh ninh nzorng nyei jauv.

Yeˆhoˆwaa maiv oix mbuo zoux zaqc, hopv diuv nquin, fai longc haaix nyungc ndie zoux waaic mbuo nyei sin, hnangv buov in fai buov ndie-biouv lo haaix wuov.

Tin-Hungh nzorng daix mienh nyei jauv, zorqv gu’nguaaz guangc nyei jauv, caux m’jangc bueix m’jangc m’sieqv bueix m’sieqv nyei jauv. Ninh mv baac maiv oix mbuo mauv ga’naaiv fai caux mienh mborqv jaax.

Mbuo aʼzuqc maiv dungx baaix miuc-fangx fai sipv mienv.

Zuov baamh gen benx orn-lorqc dorngx daaih, maiv maaih mienh waaic mienh nyei buonc yiem naaic aqv.

 Haaix nyungc longx se zuotc jienv zoux. Matvˆtaai 7:12

Se gorngv mbuo oix zoux horpc Tin-Hungh nor, mbuo aʼzuqc longc hnyouv zoux hnangv ninh.

Zoux hnyouv longx hnyouv jangv nzie mienh, bun mienh hiuv duqv mbuo hnamv ninh mbuo.

Zoux hnyouv zaqc nyei.

Korv-lienh mienh yaac maiv nipc win.

Gorngv taux Yeˆhoˆwaa caux ninh nyei jauv bun mienh camv muangx.​—Iˆsaaˆyaa 43:10.