Skip to content

Skip to table of contents

Yeˆhoˆwaa nyei Zorng-Zengx

Select language Iu-Mienh

 PART 12

Meih Nyei Hmuangv-Doic Hnangv Haaix Nor Haih Duqv Njien-Youh?

Meih Nyei Hmuangv-Doic Hnangv Haaix Nor Haih Duqv Njien-Youh?

Laanh hnamv laanh se zoux gorn bun hmuangv-doic njien-youh. Eˆfeˆso 5:33

Tin-Hungh nyei leiz bun mienh zoux cai-doix se kungx yietc dauh m’jangc caux yietc dauh m’sieqv hnangv.

Hnamv auv nyei nqox se oix zuqc haih korv-lienh goux longx ninh nyei auv yaac zoux hnyouv suonc hnyouv ndaauv bun auv.

Auv oix zuqc caux nqox dongh hnyouv nyei.

Fu’jueiv oix zuqc muangx ninh mbuo nyei diex maac.

 Zoux hnyouv longx caux hnyouv zingx, maiv dungx zoux hnyouv doqc caux zoux hnyouv maiv zingx. Koˆloˆsi 3:5, 8-10

Tin-Hungh nyei Waac gorngv nqox oix zuqc hnamv ninh nyei auv ndongc hnamv ninh ganh nyei sin. Auv oix zuqc maaih hnyouv taaih ninh nyei nqox.

Maiv zeiz caux ganh nyei auv fai nqox juangc bueix se zoux dorngc cai-doix nyei leiz. Longc gauh camv yietc dauh auv fai nqox ziouc fi’hnangv dorngc.

Yeˆhoˆwaa nyei Waac njaaux hmuangv-doic hnangv haaix nor haih duqv njien-youh.