Skip to content

Skip to table of contents

Yeˆhoˆwaa nyei Zorng-Zengx

Select language Iu-Mienh

 PART 4

Ninh Mbuo Muangx Saadaan​—Ziouc Benx Hnangv Haaix?

Ninh Mbuo Muangx Saadaan​—Ziouc Benx Hnangv Haaix?

Aaˆndam caux Haawaa zuqc daic weic zuqc ninh mbuo maiv ei Tin-Hungh. Tin Deic Douh 3:6, 23

Haawaa muangx wuov diuh naang nyei waac ziouc nyanc wuov zungh ndiangx nyei biouv. Nyanc liuz aeqv, ninh bun deix Aaˆndam nyanc. Aaˆndam ziouc zorqv daaih nyanc.

Ninh mbuo hnangv naaic zoux se baamz zuiz mi’aqc. Tin-Hungh ziouc zunc ninh mbuo cuotv wuov orn-lorqc dorngx.

Ninh mbuo caux ninh mbuo nyei fu’jueiv zuqc kouv. Ninh mbuo zuqc gox yaac zuqc daic. Daic mingh, ninh mbuo maiv zeiz mingh yiem-gen. Ninh mbuo ziang naaic maiv duqv maengc ziangh hnangv.

 Nie-mbung se maiv maaih maengc nyei ga’naaiv. Daic mingh nyei mienh se hnangv nie-mbung nor maiv maaih maengc. Tin Deic Douh 3:19

Mbuo zuqc daic weic zuqc mbuo yietc zungv se yiem Aaˆndam caux Haawaa cuotv daaih. Daic mingh nyei mienh maiv haih aengx mangc duqv buatc, fai muangx duqv haiz, fai haih zoux haaix nyungc aqv.​—Gorngv Seix Zaangc 9:5, 6.

Yeˆhoˆwaa maiv zeiz oix bun mienh zuqc daic. Maiv lauh ninh oix dorh daic mingh wuov deix nangh daaih. Naaiv deix mienh nangh daaih ziouc muangx Yeˆhoˆwaa nor, ninh mbuo duqv ziangh yietc liuz.