Skip to content

Yeˆhoˆwaa nyei Zorng-Zengx

Select language Iu-Mienh

Kouv Naanc Nyei Jauv Haih Yietc Liuz Maiv Maaih Nyei Fai?

Kouv Naanc Nyei Jauv Haih Yietc Liuz Maiv Maaih Nyei Fai?

Meih gorngv . . .

  • haih nyei?

  • maiv haih?

  • nzunc baav haih nyei mv bei?

 GING-SOU GORNGV HAAIX NYUNGC

“Tin-Hungh . . . oix sortv ninh mbuo nyei m’zing diemv-diemv wuom-mueic. Yangh naaiv jiex maiv maaih haaix dauh daic, maiv maaih haaix dauh nzauh, maiv maaih haaix dauh nyiemv, yaac maiv maaih haaix dauh mun.”Laauc Yaangh 21:3, 4, Ging-Sou.

NAAIC GORNGV DAAIH MAAIH HAAIX NYUNGC LONGX BUN MEIH

Se bun mbuo hiuv zien, Tin-Hungh maiv zoux haaix nyungc sic hoic mbuo.Yaagorpc 1:13.

Mbuo maaih baengh orn hnyiouv weic hiuv duqv Tin-Hungh bieqc hnyiouv nzengc mbuo hnangv haaix nor hnamv haaix zanc mbuo zuqc siouc kouv.Singx Nzung 34:18.

Maaih dorngx bun mbuo hnamv jienv yietc zungv kouv naanc oix yietc liuz maiv maaih aqv.Singx Nzung 37:9-11.

 MBUO GENGH ZIEN HAIH SIENX DUQV GING-SOU GORNGV NYEI WAAC NYEI FAI?

Haih sienx duqv nyei, weic maaih i diuc jauv faaux maengx bun mbuo hiuv:

  • Tin-Hungh nzorng kouv naanc nyei jauv caux maiv baengh fim nyei jauv. Mangc nzuonx nqaang Yeˆhoˆwaa Tin-Hungh nyei hnyiouv haiz hnangv haaix nor dongh zinh ndaangc ninh nyei mienh zuqc ganh fingx mienh zoux doqc bun wuov. Ging-Sou gorngv Tin-Hungh korv-lienh ninh mbuo weic zuqc “ninh mbuo zuqc zeix, siouc kouv.”Domh Jien 2:18.

    Tin-Hungh nqemh haic zoux bun dieh deix mun nyei mienh. Ging-Sou gorngv ninh yioux yaac gamh nziev “buoz daix maiv zoux dorngc nyei mienh.”Cong-Mengh Waac 6:16, 17.

  • Tin-Hungh nzauh heix taux mbuo yietc dauh yietc dauh nyei. Maiv zeiz kungx gorqv-mienh ganh hiuv duqv ganh nyei zeqc naanc caux hnyiouv mun nyei jauv, Yeˆhoˆwaa zungv “hiuv duqv zuangx baamh mienh nyei hnyouv.”2 Zunh Doic Douh 6:29, 30.

Yeˆhoˆwaa maiv lauh oix longc ninh nyei Guoqv njioux da’dauh ndutv ninh mbuo nyei kouv naanc. (Matvˆtaai 6:9, 10) Ih zanc maiv gaengh taux wuov nyei ziangh hoc, ninh korv-lienh nyei orn dongh gengh lorz taux ninh wuov deix mienh nyei hnyiouv.Gong-Zoh 17:27; 2 Koˆlinˆto 1:3, 4.

 HNAMV MANGC GAAX

Weic haaix diuc Tin-Hungh bun maaih kouv naanc nyei jauv?

Ging-Sou dau naaic jioux waac yiem LOMAA 5:12 caux 2 BIDE 3:9.