Skip to content

Yeˆhoˆwaa nyei Zorng-Zengx

Select language Iu-Mienh

Waac-Dau Dau Jienv Nyei Waac Naaic Taux Seix Zangc Nyei Jauv Se Yiem Haaix?

Waac-Dau Dau Jienv Nyei Waac Naaic Taux Seix Zangc Nyei Jauv Se Yiem Haaix?

Waac-dau se yiem . . .

  • sai mienh wuov?

  • hoqc sou hlang nyei mienh wuov?

  • Ging-Sou?

 MAAIH DAUH DOUC WAAC MIENH GORNGV BUN TIN-HUNGH

“Tov bun yie mengh baeqc . . . Meih nyei waac . . . se zien leiz.”​—Singx Nzung 119:144, 160, Ging-Sou.

Ging-Sou tengx ziex baeqv waanc mienh lorz buatc waac-dau mi’aqc.

Meih mv baac oix duqv waac-dau nyei fai?

Wuov jw.org® website haih tengx meih nyei.

DOQC online nyei ga’naaiv

 NAAIV DEIX JIENV NYEI WAAC, HAAIX JIOUX MEIH GAUH OIX HIUV?

  • Gengh zien haaix dauh gunv naaiv norm lungh ndiev?

  • Kouv naanc nyei jauv haih yietc liuz maiv maaih nyei fai?

  • Daic mingh nyei mienh gengh aengx haih ziangh nzunc nyei fai?

Lorz Ging-Sou nyei waac-dau dau naaiv deix waac-naaic yiem jw.org/ium.

(Mingh SOU CAUX ATV DAAIH NYEI GA’NAAIV › SOU CAUX SOU-DORN)

^ párr. 17 Maaih yiem Angˆgitc caux dieh fingx waac.

^ párr. 18 Maaih yiem Angˆgitc caux dieh fingx waac.

^ párr. 19 Maaih yiem Angˆgitc caux dieh fingx waac.

^ párr. 22 Maaih yiem Angˆgitc caux dieh fingx waac.

^ párr. 23 Maaih yiem Angˆgitc caux dieh fingx waac.