Skip to content

Yeˆhoˆwaa nyei Zorng-Zengx

Select language Iu-Mienh

Gengh Zien Haaix Dauh Gunv Naaiv Norm Lungh Ndiev?

Gengh Zien Haaix Dauh Gunv Naaiv Norm Lungh Ndiev?

Meih hnamv daaih . . .

  • Tin-Hungh?

  • baamh mienh?

  • Saadaan?

 GING-SOU GORNGV HAAIX NYUNGC

“Baamh gen yiem hiuang orqv wuov dauh nyei buoz-ndiev.”1 Yoˆhan 5:19, Ging-Sou.

“Gunv baamh gen wuov dauh zungv zuqc dingc zuiz aqv.”Yoˆhan 16:11.

NAAIC GORNGV DAAIH MAAIH HAAIX NYUNGC LONGX BUN MEIH

Maaih dorngx porv mengh bun mbuo hiuv weic haaix diuc lungh ndiev maaih waaic sic.Laauc Yaangh 12:12.

Maaih jauv bun mbuo sienx duqv naaiv norm lungh ndiev oix yienc daaih bun longx nzengc.2 Bide 3:13.

 MBUO GENGH ZIEN HAIH SIENX DUQV GING-SOU GORNGV NYEI WAAC NYEI FAI?

Haih sienx duqv nyei, weic maaih buo diuc jauv faaux maengx bun mbuo hiuv:

  • Saadaan gunv lungh ndiev nyei jauv zuqc mietc aqv. Yeˆhoˆwaa dingc hnyiouv oix zorqv guangc Saadaan gunv baamh mienh nyei jauv. Ninh laengz jienv “ndamc Saadaan . . . huv nzengc” yaac laengz zorc nzengc yietc zungv waaic nyei jauv dongh Saadaan zoux jiex daaih wuov.Lomaa 16:20.

  • Tin-Hungh paaiv ziangx bun Yesu Giduc gunv naaiv norm lungh ndiev. Yesu se maiv hnangv ih zanc gunv jienv naaiv norm lungh ndiev wuov dauh hnyiouv doqc hnyiouv hepc. Gorngv taux Yesu gunv mienh nyei jauv, Tin-Hungh laengz jienv hnangv naaiv: “Ninh korv-lienh mau nyei mienh caux mienh jomc mienh . . . Ninh zuoqc ninh mbuo nyei maengc leih ndutv zuqc zeix, zuqc zoux doqc nyei jauv.”Singx Nzung 72:13, 14.

  • Tin-Hungh maiv haih gorngv-baeqc. Ging-Sou neqv jienv gorngv: “Tin-Hungh yaac maiv haih gorngv-baeqc.” (Hipvˆlu 6:18) Haaix zanc Yeˆhoˆwaa laengz jienv zoux haaix nyungc fai nor, se m’daaih hnangv ninh zoux ziangx mi’aqc! (Iˆsaaˆyaa 55:10, 11) “Gunv baamh gen wuov dauh yaac oix zuqc zunc cuotv.”Yoˆhan 12:31.

 HNAMV MANGC GAAX

Zunc gunv naaiv norm lungh ndiev wuov dauh cuotv liuz nor, lungh ndiev ziouc hnangv haaix?

Ging-Sou dau naaic jioux waac yiem SINGX NZUNG 37:10, 11 caux LAAUC YAANGH 21:3, 4.