Skip to content

Yeˆhoˆwaa nyei Zorng-Zengx

Select language Iu-Mienh

Daic Mingh Nyei Mienh Gengh Aengx Haih Ziangh Nzunc Nyei Fai?

Daic Mingh Nyei Mienh Gengh Aengx Haih Ziangh Nzunc Nyei Fai?

Meih gorngv . . .

  • haih nyei?

  • maiv haih?

  • nzunc baav haih nyei mv bei?

 GING-SOU GORNGV HAAIX NYUNGC

“Daic mingh mv baac aengx oix nangh daaih.”Gong-Zoh 24:15, Ging-Sou.

NAAIC GORNGV DAAIH MAAIH HAAIX NYUNGC LONGX BUN MEIH

Meih hnamv nyei mienh ndortv nor, maaih dorngx orn meih nyei hnyiouv.2 Koˆlinˆto 1:3, 4.

Maiv zuqc gamh nziex taux daic nyei jauv.Hipvˆlu 2:15.

Meih hnamv nyei mienh ndortv liuz nor, maaih zien dorngx bun meih hnamv jienv aengx haih duqv buatc ninh mbuo.Yoˆhan 5:28, 29.

 MBUO GENGH ZIEN HAIH SIENX DUQV GING-SOU GORNGV NYEI WAAC NYEI FAI?

Haih sienx duqv nyei, weic maaih buo diuc jauv faaux maengx bun mbuo hiuv:

  • Tin-Hungh se dongh Zeix cuotv maengc Wuov Dauh. Ging-Sou gorngv Yeˆhoˆwaa Tin-Hungh “bun mbuo maaih maengc, maaih qiex tauv, yaac ceix maanc muotc bun maanc mienh.” (Gong-Zoh 17:24, 25; Singx Nzung 36:9) Bun nyungc-nyungc maaih maengc wuov dauh gengh zien maaih qaqv haih zoux bun daic mingh wuov deix aengx nangh daaih.

  • Zinh ndaangc Tin-Hungh bun jiex daic mingh nyei mienh aengx nangh daaih ziangh jienv. Ging-Sou bun mbuo hiuv duqv maaih hietc nzunc Tin-Hungh zoux bun daic mingh nyei mienh aengx duqv nangh daaih ziangh jienv yiem naaiv baamh gen. Maaih lunx nyei mienh, gox nyei mienh, m’jangc, caux m’sieqv. Maaih deix daic mingh maiv nangc lauh, mv baac maaih dauh zungv zangx jienv mbaengx-kuotv duqv biei hnoi mi’aqc!Yoˆhan 11:39-44.

  • Tin-Hungh zungv aengx oix hnangv wuov zanc nor zoux haic aqv. Yeˆhoˆwaa nzorng daic nyei jauv. Ninh funx daic nyei jauv benx win-wangv. (1 Koˆlinˆto 15:26) Ninh gengh! oix mietc guangc naaic win-wangv yaac longc ninh nyei qaqv dorh daic mingh nyei mienh aengx nangh daaih, liuz maiv bun maaih daic nyei jauv aqv. Ninh gengh! oix dorh dongh ninh jiangx jienv nyei wuov deix daaux nqaang daaih buatc ninh mbuo ziangh jienv yiem naaiv baamh gen.Yopv 14:14, 15.

 HNAMV MANGC GAAX

Weic haaix diuc mbuo zuqc gox zuqc daic?

Ging-Sou dau naaic jioux waac yiem TIN DEIC DOUH 3:17-19 caux LOMAA 5:12.