Skip to content

Yeˆhoˆwaa nyei Zorng-Zengx

Select language Iu-Mienh

Meih Hnamv Daaih Mingh Wuov Hingv Se Hnangv Haaix Nor?

Meih Hnamv Daaih Mingh Wuov Hingv Se Hnangv Haaix Nor?

Mbuo naaiv norm lungh ndiev se . . .

  • m’daaih hnangv ih zanc nor?

  • aengx gauh waaic?

  • aengx gauh longx?

 GING-SOU GORNGV HAAIX NYUNGC

“Tin-Hungh . . . oix sortv ninh mbuo nyei m’zing diemv-diemv wuom-mueic. Yangh naaiv jiex maiv maaih haaix dauh daic, maiv maaih haaix dauh nzauh, maiv maaih haaix dauh nyiemv, yaac maiv maaih haaix dauh mun, weic zuqc loz nyei yietc zungv jiex nzengc.”​—Laauc Yaangh 21:3, 4, Ging-Sou.

NAAIC GORNGV DAAIH MAAIH HAAIX NYUNGC LONGX BUN MEIH

Njien-yiouh, buangv hnyiouv nyei zoux maaih lamh longc nyei gong.​—Iˆsaaˆyaa 65:21-23.

Maiv zuqc butv baengc fai diev kouv haaix nyungc aqv.​—Iˆsaaˆyaa 25:8; 33:24.

Duqv yietc liuz nyei maengc a’hneiv nyei caux jienv hmuangv-doic, a’nziaauc doic yiem.​—Singx Nzung 37:11, 29.

 MBUO GENGH ZIEN HAIH SIENX DUQV GING-SOU GORNGV NYEI WAAC NYEI FAI?

Haih sienx duqv nyei, weic maaih i diuc jauv faaux maengx bun mbuo hiuv:

  • Tin-Hungh maaih qaqv haih ei ninh laengz nyei waac zoux ziangx. Yiem Ging-Sou, Yeˆhoˆwaa Tin-Hungh nduqc dauh ganh hnangv se heuc “Nernh Jiex nyei Ziouv Tin-Hungh,” weic zuqc ninh nyei qaqv maiv maaih soux mouc. (Laauc Yaangh 15:3) Hnangv naaic, ninh haih zoux duqv dongh ninh laengz jienv oix goiv yienc mbuo naaiv norm lungh ndiev bun longx nzengc. M’daaih hnangv Ging-Sou gorngv nor, “maanc sic Tin-Hungh haih zoux duqv nyei.”​—Matvˆtaai 19:26.

  • Tin-Hungh maaih hnyiouv oix ei ninh laengz nyei waac zoux ziangx. Gorngv nyungc bun duqv hiuv, Yeˆhoˆwaa gengh! oix dorh daic mingh nyei mienh aengx nangh daaih ziangh jienv.​—Yopv 14:14, 15.

    Ging-Sou mv baac bun mbuo hiuv duqv wuov zanc Tin-Hungh nyei Dorn, Yesu, zorc longx butv-baengc mienh. Weic haaix diuc ninh zorc mienh? Weic zuqc ninh oix zorc. (Maako 1:40, 41) Yesu zuangv nzengc ninh nyei Die nyei fiem-fingx dongh ninh maaih hnyiouv oix tengx maiv maaih dorngx kaux nyei mienh.​—Yoˆhan 14:9.

    Hnangv naaic, mbuo hiuv duqv zien ninh mbuo i dauh, Yeˆhoˆwaa caux Yesu, oix tengx mbuo duqv njien-yiouh baengh orn nyei yiem, yiem nqa’haav hingv!​—Singx Nzung 72:12-14; 145:16; 2 Bide 3:9.

 HNAMV MANGC GAAX

Tin-Hungh oix hnangv haaix nor goiv yienc mbuo naaiv norm lungh ndiev bun longx nzengc?

Ging-Sou dau naaic jioux waac yiem MATVˆTAAI 6:9, 10 caux NDAAˆNIˆEN 2:44.