Skip to content

Yeˆhoˆwaa nyei Zorng-Zengx

Select language Iu-Mienh

Meih Buatc Ging-Sou Se Hnangv Haaix Nor?

Meih Buatc Ging-Sou Se Hnangv Haaix Nor?

Meih gorngv Ging-Sou se . . .

  • baamh mienh ei ganh nyei cong-mengh fiev daaih nyei sou?

  • mienh la’guaih gorngv daaih nyei gouv hnangv?

  • Tin-Hungh nyei Waac?

 GING-SOU GORNGV HAAIX NYUNGC

“Douc-douc Ging-Sou Tin-Hungh dorh mienh fiev.”2 Tiˆmoˆtai 3:16, Ging-Sou.

NAAIC GORNGV DAAIH MAAIH HAAIX NYUNGC LONGX BUN MEIH

Maaih waac-dau dau jienv nyei waac naaic taux seix zangc nyei jauv, bun mbuo buangv hnyiouv nyei.Cong-Mengh Waac 2:1-5.

Maaih kaux duqv nyei waac dorh mbuo hnoi-hnoi zoux nyei nyungc-nyungc.Singx Nzung 119:105.

Maaih zien lamh hnamv dorngx weic maaih hoz nqaang.Lomaa 15:4.

 MBUO GENGH ZIEN HAIH SIENX DUQV GING-SOU GORNGV NYEI WAAC NYEI FAI?

Haih sienx duqv nyei, weic maaih buo diuc jauv faaux maengx bun mbuo hiuv:

  • Waac doix-diuc nzengc. Ging-Sou se 40 laanh mienh fiev daaih, longc 1,600 hnyangx lungh ndiev gu’nyuoz fiev cingx daaih ziangx. Naaic deix mienh, camv-dauh nyei zungv maiv buangh jiex doic. Mv baac, ziangh buonv sou nyei waac doix-diuc nzengc yaac gorngv daaih bieqc nduqc nyungc domh hoc-dauh hnangv!

  • Jiex daaih nyei jauv yaac gorngv zaqc bun hiuv. Fiev njiec guoqv zangc cuotv daaih nyei sic nyei mienh nzengc-nzengc oix bingx jienv ninh mbuo nyei baeqc fingx mborqv jaax zuqc suei nyei jauv, maiv fiev njiec bun mienh hiuv. Mv baac, fiev Ging-Sou wuov deix mienh se maiv hnangv naaic. Ninh mbuo zungv hnyiouv zaqc nyei fiev njiec ninh mbuo caux ninh mbuo nyei deic-bung mienh zoux dorngc nyei sic caux mborqv jaax zuqc suei nyei sic lo haaix.2 Zunh Doic Douh 36:15, 16; Singx Nzung 51:1-4.

  • Zinh hoz waac se zien nyei, kaux duqv nyei. Loz-hnoi wuov norm Mbaaˆmbiˆlon Zingh maiv gaengh mbaang nyei ziangh hoc, jaa-ndaangc 200 hnyangx Ging-Sou zungv gorngv ziangx naaic norm zingh a’zuqc mbaang. (Iˆsaaˆyaa 13:17-22) Ging-Sou yaac maiv zeiz kungx gorngv Mbaaˆmbiˆlon Zingh oix hnangv haaix nor mbaang, zungv aengx gorngv jienv oix mborqv hingh naaic norm zingh wuov laanh mienh nyei mbuox!Iˆsaaˆyaa 45:1-3.

    Aengx maaih camv-kang zinh hoz waac gorngv duqv muonc nyei, mv baac jioux-jioux benx zien daaih doix nzengc mi’aqc. Ndongc naaic doix aeqv, maiv zeiz bun mbuo hnamv daaih naaic se Tin-Hungh nyei Waac?2 Bide 1:21.

 HNAMV MANGC GAAX

Tin-Hungh nyei Waac hnangv haaix nor haih tengx meih duqv gauh kuv-yiem?

Ging-Sou dau naaic jioux waac yiem IˆSAAˆYAA 48:17, 18 caux 2 TIˆMOˆTAI 3:16, 17.