Skip to content

Yeˆhoˆwaa nyei Zorng-Zengx

Select language Iu-Mienh

Sou Caux Sou-Dorn Longc Hoqc Ging-Sou

Hoqc Ging-Sou, longc naaiv deix haih download duqv nyei sou caux sou-dorn tengx meih, ziux hoc-dauh hoqc. Sou atv daaih bun muangx caux longc buoz uv daaih nyei waac yiem fangx-nangh yaac zoux duqv daaih maaih yiem camv-nyungc waac nyei.

Ginv fingx waac yiem ga’ndiev ginv waac nyei dorngx, liuz zaax Lorz bun meih mangc sou caux formats maaih yiem naaic fingx waac. Mborqv douc sou-mbuox bieqc bun meih mangc dongh doix naaic mbuox nyei sou.

 

MANGC

Some updates made to digital publications may not yet appear in the printed editions.