Skip to content

Yeˆhoˆwaa nyei Zorng-Zengx

Select language Iu-Mienh

Saaix-Liangz Jienv Doqc Daaih Nyei Ging-Sou Waac

Dorh hnyiouv mangc naaiv deix atv daaih haih download duqv nyei Ging-Sou waac saaix-liangz jienv doqc daaih zorpc jienv zorng daaih nyei qiex, gorn zangc ganh zoux daaih nyei nzung, caux porv mengh waac. Longc buoz uv daaih nyei waac yiem fangx-nangh yaac maaih nyei.

Ginv fingx waac yiem ga’ndiev ginv waac nyei dorngx, liuz zaax Lorz bun meih mangc gaax maaih haaix deix Ging-Sou waac saaix-liangz jienv doqc daaih yiem naaic fingx waac. Mborqv douc hoc-dauh mbuox fai Ging-Sou gu’nyuoz nyei sou-mbuox bieqc bun meih mangc dongh doix naaic nyei Ging-Sou waac duqv doqc daaih.

 

Tov zuiz, ih zanc naaiv maiv gaengh maaih yiem naaic fingx waac.

Ging-Sou nyei jauv-louc maaih yiem naaic fingx waac se: