Skip to content

Yeˆhoˆwaa nyei Zorng-Zengx

Select language Iu-Mienh

Giduc Mienh Zangc Tin-Hungh Longc Nyei Nzung

Bungx muangx fai download Giduc Mienh nyei nzung, longc ceng caux zangc Yeˆhoˆwaa Tin-Hungh. Maaih baaux daaih nyei nzung, maaih zoux nzung nyei ziex nyungc jaa-sic gapv daaih nyei qiex, aengx ganh ca’lengc maaih yietc nyungc fai i ziex nyungc zoux nzung nyei jaa-sic gapv daaih nyei qiex atv daaih bun muangx, yaac maaih nzung-sou caux jienv.

 

Njien-Yiouh Nyei Baaux Nzung Bun Yeˆhoˆwaa