Skip to content

Yeˆhoˆwaa nyei Zorng-Zengx

Select language Iu-Mienh

Our Christian Life and Ministry​—Meeting Workbook

Wuov Life and Ministry Meeting Workbook se maaih jienv hnoi-nyieqc dingc daaih bun norm-norm aaˆtitv doqc haaix yiemc Ging-Sou, hoqc taux haaix nyungc, yaac maaih longc hoqc Ging-Sou nyei ga’naaiv weic maaih norm Yeˆhoˆwaa nyei Zorng-Zengx nyei wuic dongh norm-norm aaˆtitv buangh yiem Leiz-Baaix Yietv mingh taux Leiz-Baaix Hmz gu’nyuoz wuov.

 

Tov zuiz, ih zanc naaiv maiv gaengh maaih yiem naaic fingx waac.

Ging-Sou nyei jauv-louc maaih yiem naaic fingx waac se: