Skip to content

Yeˆhoˆwaa nyei Zorng-Zengx

Select language Iu-Mienh

Zorpc Jienv Qiex Saaix-Liangz Daaih Nyei Ging-Sou Jauv-Louc

Download saaix-liangz atv daaih nyei yietc kang yietc kang Ging-Sou gouv. Hoqc hiuv duqv gu’nyuoz Ging-Sou gorngv taux nyei mienh caux benx jiex daaih nyei jauv-louc.

 

Tov zuiz, ih zanc naaiv maiv gaengh maaih yiem naaic fingx waac.

Ging-Sou nyei jauv-louc maaih yiem naaic fingx waac se: