Skip to content

Yeˆhoˆwaa nyei Zorng-Zengx

Select language Iu-Mienh

Tov zuiz, lorz maiv buatc.

Yie mbuo heuc meih aengx yiem gorn wuov daaih, fai longc ga’ndiev nyei links.

 

Ging-Sou Njaaux Nyei Jauv

Yietc zungv hoc-dauh yiem naaiv kang se bun meih hiuv duqv weic haaix diuc meih haih sienx duqv Ging-Sou nyei, meih hnangv haaix nor haih bieqc hnyiouv aengx gauh camv, caux Ging-Sou nyei waac se gengh ndongc haaix nyei maaih lamh longc, haih tengx duqv meih.

Oix Bun Mienh Duqv Hiuv Duqv Buatc Nyei Ga’naaiv

Mangc siang-an daaih nyei ga’naaiv.

Gorngv Taux Yeˆhoˆwaa Nyei Zorng-Zengx

Nzunc baav meih buatc Yeˆhoˆwaa nyei Zorng-Zengx zunh doz, doqc fienx gorngv taux ninh mbuo, fai haiz mienh gorngv taux ninh mbuo. Hoqc hiuv duqv ninh mbuo camv deix.