Skip to content

Yeˆhoˆwaa nyei Zorng-Zengx

Select language Iu-Mienh

WAAZ DAAIH NYEI GING-SOU GOUV

Apcˆlaaˆham Benx Tin-Hungh Nyei Doic

Hoqc hiuv duqv weic haaix diuc Ging-Sou gorngv Apcˆlaaˆham se zoux “Tin-Hungh nyei loz-gaeng doic.” (Yaagorpc 2:23) Doqc naaiv diuh waaz daaih nyei gouv online fai yienx PDF cuotv daaih doqc.