Skip to content

Yeˆhoˆwaa nyei Zorng-Zengx

Select language Iu-Mienh

WAAZ DAAIH NYEI GING-SOU GOUV

Aaˆndam Caux Haawaa

Hoqc hiuv duqv Aaˆndam caux Haawaa, dongh ei ganh nyei hnyiouv zoux sic hoic zuqc dauh dauh baamh mienh wuov deix i laanh mienh. Doqc naaiv diuh waaz daaih nyei gouv online fai yienx PDF cuotv daaih doqc.