Skip to content

Yeˆhoˆwaa nyei Zorng-Zengx

Iu-Mienh

“Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh nyei kuv fienx zungv oix zunh buangv lungh ndiev.”—Matv^taai 24:14.

Yeˆhoˆwaa Nyei Zorng-Zengx—Yie Mbuo Se Haaix Dauh?

Yie mbuo yiem ziex baeqv fingx caux ziex nyungc waac cuotv daaih nyei mienh, mv baac yie mbuo horpc fim dongh eix nyei weic juangc mouz deic. Jienv jiex se yie mbuo oix taaih Yeˆhoˆwaa, dongh Ging-Sou wuov dauh Tin-Hungh yaac dongh Zeix maanc muotc cuotv daaih Wuov Dauh. Yie mbuo longc nzengc hnyiouv zuotc Yesu Giduc yaac a’hneiv nyei benx Giduc Mienh. Yie mbuo da’dauh zanc-zanc zorqv ziangh hoc daaih tengx mienh hoqc bieqc hnyiouv Ging-Sou nyei jauv-louc yaac bun ninh mbuo hiuv duqv Tin-Hungh nyei Guoqv. Weic yie mbuo gorngv taux Yeˆhoˆwaa Tin-Hungh caux ninh nyei Guoqv, mienh hiuv duqv yie mbuo se zoux Yeˆhoˆwaa nyei Zorng-Zengx.

Saau mangc yie mbuo nyei site. Doqc Ging-Sou online. Hoqc hiuv duqv yie mbuo caux yie mbuo sienx nyei jauv camv deix.

 

Tov Mienh Njaaux Ging-Sou

Zipv mienh njaaux meih Ging-Sou nyei jauv-louc yiem meih nyei kuv ziangh hoc caux horpc meih nyei dorngx.

Lorz Fangx-Nangh

Saau mangc yie mbuo nyei fangx-nangh lamz.

Yeˆhoˆwaa Nyei Zorng-Zengx Nyei Jiu-Bang Wuic

Mangc gaax yie mbuo buangh yiem haaix caux yie mbuo hnangv haaix nor zoux leiz-baaix.

Oix Bun Mienh Duqv Hiuv Duqv Buatc Nyei Ga’naaiv

Mangc siang-an daaih nyei ga’naaiv.

Mangc Buoz Uv Daaih Nyei Waac Yiem Fangx-Nangh

Buoz uv daaih nyei waac yiem fangx-nangh longc hoqc Ging-Sou.