Skip to content

Tin-Hungh Nyei Guoqv Se Haaix Nyungc?

Dongh wuov zanc Yesu yiem baamh gen wuov, ninh zoux deix nyungc zeiv bun mbuo hiuv duqv Tin-Hungh nyei Guoqv oix hnangv haaix zoux.

Mangc Waac-Dau

See recently added videos, music, articles, and news.

Mangc Gaax Maaih Haaix Nyungc Siang

Select a Topic That Interests You

Daaih Yeˆhoˆwaa Nyei Zorng-Zengx Nyei Wuic

Mangc gaax yie mbuo buangh yiem haaix caux yie mbuo hnangv haaix nor zoux leiz-baaix. Dauh dauh mienh daaih duqv nyei. Yie mbuo yaac maiv guaih siou nzunc nyaanh.

Tov Yeˆhoˆwaa Nyei Zorng-Zengx Daaih Buangh Meih

Caux Yeˆhoˆwaa nyei Zorng-Zengx gorngv taux Ging-Sou nyei jauv-louc, fai seix mangc gaax dongh yie mbuo njaaux mienh bieqc hnyiouv Ging-Sou yaac maiv longc nyaanh wuov se hnangv haaix nor maah.

Weic Haaix Diuc Hoqc Ging-Sou?

Ging-Sou tengx ziex baeqv waanc mienh gormx naaiv lungh ndiev lorz buatc waac-dau daaih dau seix zangc jienv nyei waac-naaic. Meih oix benx dauh ninh mbuo nyei fai?

Mangc Naaiv Kuaaiv Fangx-Nangh

Yeˆhoˆwaa Nyei Zorng-Zengx—Yie Mbuo Se Haaix Dauh?

Yie mbuo yiem ziex baeqv fingx caux ziex nyungc waac cuotv daaih nyei mienh, mv baac yie mbuo horpc fim dongh eix nyei weic juangc mouz deic. Jienv jiex se yie mbuo oix taaih Yeˆhoˆwaa, dongh Ging-Sou wuov dauh Tin-Hungh yaac dongh Zeix maanc muotc cuotv daaih Wuov Dauh. Yie mbuo longc nzengc hnyiouv zuotcYesu Giduc yaac a’hneiv nyei benx Giduc Mienh. Yie mbuo da’dauh zanc-zanc zorqv ziangh hoc daaih tengx mienh hoqc bieqc hnyiouv Ging-Sou nyei jauv-louc yaac bun ninh mbuo hiuv duqv Tin-Hungh nyei Guoqv. Weic yie mbuo gorngv taux Yeˆhoˆwaa Tin-Hungh caux ninh nyei Guoqv, mienh hiuv duqv yie mbuo se zoux Yeˆhoˆwaa nyei Zorng-Zengx.

Saau mangc yie mbuo nyei site. Doqc Ging-Sou online. Hoqc hiuv duqv yie mbuo caux yie mbuo sienx nyei jauv camv deix.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.