Ikayat mu kazze peba nga mamungan yo pakannammum kan Biblia? Nu oon, alawatan mu yo libre nga paggilammu kan Biblia kan yo balem. Fil-apan mu la yo form nga hinnian kan yo gukag.