Talebaran mu en umang ka kan naddian na

Talebaran mu en umang ka kan secondary menu

Saksi ira y Jehova

Itawit

Maggina Ka kan Dios Tase nu Matolay Ka kan Mannanayun

PAPPILLIAN NU MAD-DOWNLOAD