Re listi urun ti o winọrọn

Ukpejọ ti Ẹnẹ ka Ṣe Kpọdọn

Man nubara ukpejọ ti ẹnẹ ka ṣe kpọdọn. Fẹ gba ri ubo ọkan ti o kpinma uwo ti ẹnẹ kele kpejọ.

Fẹ gba Man Ubo ti o Kpinma Uwọ