Re listi urun ti o winọrọn

Ubara Ujọ Ẹnẹ

Kọ gba man ni ubara ubara ẹnẹ. Fẹ gba ri ubo ọkan ti o kpinma uwọ ti ẹnẹ kele bara.

Fẹ gba Man Ubo ti o Kpinma Uwọ

Nikọ a Ka Ṣe ni Ubara Ẹnẹ Sin?

Oṣẹri Jihova ka bara gba sẹn Oriṣẹ ugba meeji ni ẹjijala. (Hibru 10:24, 25) Ni ubara ghaanwe, ti irẹye ti ee ṣe Oṣẹri Jihova nemi wa, ẹnẹ ka fẹnẹ urun ti Baibol gin biri biri ẹnẹ a te lo ẹkọ ro ni udoẹye ẹnẹ.

Ni ubara gidijẹ, ayẹ ka winọrọn ti ira ti o wa gba nemi fọ ni ara biri a ka ṣe ni klasi. A ka kọ ẹrin, a ka guiṣẹ di a si mu ẹwo ni ubara biri ni a man ṣe tan.

Aa gin di wo ṣe Oṣẹri Jihova tẹnrẹn di uwọ e si wa ni ubara ẹnẹ. Ẹnẹ kpe irẹye dede, di aghan ka wa. A wa wọli ọfẹ. Aa ka gbe ẹsete buru ira ti o wa di a mu ogho ni.