Re listi urun ti o winọrọn

Nikọ Re Ṣe ti Aghan Gba Kpe Re Ubo Irẹye ti o Nẹ Usẹn?

Nikọ Re Ṣe ti Aghan Gba Kpe Re Ubo Irẹye ti o Nẹ Usẹn?

Ẹnẹ ri gin irẹye gidijẹ ti o nẹ usẹn ka gba arayinyọn fọ ọfọ ti o ti Baibol wa. Nitọrọnfọ, ẹnẹ man gin kẹnẹkun nẹ aṣẹ ti won wa gba nẹ ukpeọrọnfọ ti o ṣe ukanrin kuri ti ẹnẹ, gbadatulu u, ẹnẹ ee ka tama irẹye dede di aghan rentin iyẹn ti ẹnẹ ba wa.

Ẹnẹ man winọrọn fọ ni ubara usẹn, ẹnẹ ka dumunẹ gba ri gin ẹnẹ lele ẹkọ Baibol ti o gin di ẹnẹ nẹ “uṣẹ kpẹtẹ biri ọghọ ti o jẹn” gbẹ onomirẹn. (1 Pita 3:15) Ẹnẹ leju gin irẹye bọbọ wa kọkọ ọfọ ti ẹnẹ mu gbẹrẹ aghan. (Matiu 10:14) Dẹreke, ira ti ẹnẹ ee te biri irẹye fọ, ẹnẹ ee wa man uṣe ti aghan wa ṣe. Kẹnrẹnfọ, ẹnẹ man gin ukalẹ irẹye ka yidẹ.

Ni ewe ọfọ, ọnẹ ti ee ri ayẹ gba biri ẹnẹ fọ ni onuwe nemi gba arayinyọn biri ẹnẹ fọ ni ira omirẹn. Ẹkpikpomẹ wẹrẹ ukalẹ titọn ti o ba irẹye nemi ṣe e ti aghan wa gba fẹ rentin ọfọ Baibol. Ighaan re ṣe ti ẹnẹ gba ka biri irẹye fọ kuri ira a wọ ira.