Re listi urun ti o winọrọn

Zionist Owun Oṣẹri Jihova Ṣe?

Zionist Owun Oṣẹri Jihova Ṣe?

In-in, aghan ee ṣe Zionist. Olelekraist ti ukpeọrọnfọ aghan ti Baibol wa owun Oṣẹri Jihova ṣe. Ugbajọ usẹn bọbọ ka kọ irẹye gin gbigba ira ti o ṣe Ju jọ ni Palestine urun ti ejuriri ti o wi Baibol fọ ṣi alẹ rẹẹn, Oṣẹri Jihova ee ro wẹrẹ. Aghan ee ro gin Baibol ghele fọ ni ubara udumune eyi ti ira pọlitis winọrọn ri ẹre ro. Nitọrọnfọ Baibol ee gbe udẹrini aja ọkan go ju omirẹn, wẹrẹ gba gbe ira-aja ọkan go ju ira-aja omirẹn. The Watchtower, magazin ti Oṣẹri Jihova ka lo ka giin kpetekpete: “Baibol ee nẹ ẹwọ ni Zionism ti ira pọlitis dumunẹ ro.”

Wawe owun Encyclopædia Britannica te wewe Zionism, “Ujọ ira Ju ti o ka dumunẹ di a gba kpa aja ti o ṣe ti ira Ju nọkan ni Palestine.” Inọ usẹn biri pọlitis ẹkọ we te wa. Zionism ee wi ẹbu ẹkọ usẹn ti Oṣẹri Jihova ka kọ irẹye, aghan ne ẹwọ ni wẹrẹ gba gbesin Zionism ti ira pọlitis winọrọn ri ẹre ro.

Ugbajọ usẹn nọkan owun Oṣẹri Jhova ṣe, aghan ee ka fẹsẹn ewe pọlitis ki ewe pọlitis, aghan ee fẹsẹn Zionism kẹnrẹn. Oṣẹri Jihova ee ka ṣe pọlitis, a jọlọ man eyi ni ubodede, ni ẹri bọbọ a ṣe Oṣẹri Jihova uya ti o ni teri aghan ee jẹ nẹ ẹwọ ni pọlitis. O jọlọ da ẹnẹ eju gin Oye Oriṣẹ ti o wi Ọrọn nọkan re nemi mu aratutun ti o wa tọ wa ni alẹ-ẹye we; ee nẹ udẹrini wẹrẹ ugbajọ irẹye ti o wa nemi.

Urun kpatakiri ọkan ni ẹbu ẹkọ usẹn ti Oṣẹri Jihova ka kọ irẹye ni ubo-ki-ubo ti aghan gha re: di a lele ẹsi ti o ti ẹwọ udẹrini wa. Aghan ee ka gbesin udẹrini, aghan ee ka ja ogun.