Re listi urun ti o winọrọn

Re listi uṣẹ okeeji

Oṣẹri Jihova

Itsekiri

Aghan Nẹ Ukpeọrọnfọ ni Jisọs?

Aghan Nẹ Ukpeọrọnfọ ni Jisọs?

In. Ẹnẹ nẹ ukpeọrọnfọ ni Jisọs, o gin: “Emi re ṣe ọna, Emi re ṣe ọrọnfọ, emi re ṣe uye; ee nẹ ọnẹ ti o buru Ọsa rẹn kẹkẹnrẹn emi re gba a re.” (Jọn 14:6) Ẹnẹ nẹ ukpeọrọnfọ gin Jisọs ti ọrọn wa ni alẹ-ẹye gba gba ẹmi irẹye ti o kọn ti won nẹ gba ọsẹn gba ra ẹnẹ ludẹ. (Matiu 20:28) Uku biri usẹnji ro owun re ṣe ti irẹye ti o kpe e ni ọrọnfọ gba nemi nẹ uye arenogun. (Jọn 3:16) Kẹnrẹnfọ, ẹnẹ kpe e ni ọrọnfọ gin, biri-ọjọ-ghawe Jisọs re ṣe Olaja ti o winọrọn jọba ni Oye Oriṣẹ ni ọrọn. Ni ira ti ee si wa kpẹ, Oye we wa mu aratutun wa ni alẹ-ẹye we dede. (Imughan 11:15) Dẹreke, ẹnẹ gba a biri Jisọs gin: Ọsa rẹn . . . la ju mi. (Jọn 14:28) Owun re ṣe ti ẹnẹ ee gba sẹn Jisọs, teri ẹnẹ ee kpe e ni ọrọnfọ gin owun re ṣe Oriṣẹ Ọlininidede.