Ira to ṣe ẹgharẹ ujọ ka bejuto uṣẹ ni ujọ ọkan-ọkan. Ṣiṣi 20 ujọ re wi sẹkut ọkan, ṣiṣi sẹkut 10 ka wi distrikt ọkan. Ẹgharẹ bọbọ ti o ka gua wa gua re ti a man ni ọbejuto sẹkut biri ọbejuto distrikt ka wa ni ujọ ghaan ọkan-ọkan kuri ira a wọ ira.

Ẹkọ ni ubara ewe biri Baibol te gin di a ṣe uṣẹ Oriṣẹ biri ẹkọ Baibol ti ẹnẹ wa gba bi ara soro ka ti ẹwọ ira ti o ṣe Ọbejuto-uṣẹ Ujọ wa. Ẹbu Oṣẹri ti o jọlọ kpe ni uṣẹ Oriṣẹ ra kele fẹsẹn ira ti o ṣe Ọbejuto-uṣẹ Ujọ. Aghan ka ṣe uṣẹ ni ọfisi Oṣẹri Jihova ti o wi Brooklyn, New York.—Uṣe 15:23-29; 1 Timoti 3:1-7.