Re listi urun ti o winọrọn

Re listi uṣẹ okeeji

Oṣẹri Jihova

Itsekiri

Nikọ Re Ṣe Ẹkọ Baibol?

Nikọ Re Ṣe Ẹkọ Baibol?

Ẹkọ Baibol ti Oṣẹri Jihova ka mu gbẹ irẹye gba iwaran ni ubirọ gidijẹ. Ighaan wi ẹbu ubirọ ti a gba iwaran ni:

  • Nesin re ṣe Oriṣẹ?

  • Oriṣẹ ghele ka bejuto mi?

  • Bokọ mo wa te ṣe udo-ọkọ-biri-obirẹn mi gba san ni?

  • Bokọ mo wa te ṣe ri arayinyọn ni ẹye mi?

Ni abẹ ubowe wo wa ri iwaran ubirọ ti a ka bi ẹnẹ rọ ni ira gidijẹ ni ubara ẹkọ Baibol ti ẹnẹ ka mu gbẹ irẹye.

Bokọ a te ṣe ẹkọ Baibol we sin? Ẹnẹ man gba origho ọfọ bọbọ ṣiṣi “Oriṣẹ” wẹrẹ “udo ọkọ biri obirẹn,” ẹnẹ wa fẹnẹ ubo gidijẹ ni Baibol ti o fọ ni ubara origho ọfọ rẹn, ẹnẹ man si gho ubo ghan dede ni ara ẹnẹ wa ri urun dede ti Baibol gin ni ubara origho ọfọ rẹn, ni ewe eyi, ẹnẹ mu ayẹ gbẹ Baibol di o nọkan wewe urun ti o winọ ro gbẹ ẹnẹ.

Di ẹnẹ gba nẹ utiẹyin ni ẹkọ Baibol we, ẹnẹ ka lo iwe ti ọrukọ ṣe What Does the Bible Really Teach? Kpetekpete owun iwe we wewe urun ti Baibol ghele kọ irẹye ni ubara Oriṣẹ, Jisọs biri urun ti o wa ṣi ni ira ti o wa.

Olu a ka san gbẹ ẹkọ Baibol we sin? Ẹkọ we ọfẹ rẹẹn, kẹnrẹnfọ aa wa kpe aruka ogho gbẹ rẹ di wo san gbe iwe ti wo wa lo.

Olu ira a wa gba ni a man fẹ kọ ẹkọ we? Irẹye gidijẹ ka mu ṣiṣi awa ọkan ṣi kpẹjijala gba biri ẹnẹ kọ ẹkọ Baibol. Dẹ, aruka ira we nemi ṣe ukanrin. Ẹnẹ wa ṣe e di o ka biri ira ti wo gba nẹ ẹwọ-ayẹ jọ.

Nikọ re wa ṣi ni emi man birọ ẹkọ Baibol? Wo man birọ ẹkọ Baibol, ọkan ni ẹbu Oṣẹri Jihova wa birọ rẹ ni ira biri ubo ti o biri uwọ jọ. O wa gba uṣẹju bọbọ wewe gbẹ rẹ biri ẹnẹ te kọ irẹye ẹkọ Baibol. O man wu ẹ, wo ka kọ gba re.

Mo man forijẹ di a mu ẹkọ Baibol gbẹ mi, mo lati ṣe Oṣẹri Jihova? In-in. Oṣẹri Jihova fẹ ọfọ ẹkọ Baibol mimu gbẹ irẹye, dẹreke, ẹnẹ ee ka gba ikpa mu oniye-ki-oniye di o ṣe ira usẹn ẹnẹ. Di ẹnẹ ka mu ọghọ gbẹ irẹye ni ẹnẹ man winọrọn mu urun ti Baibol gin ghan aghan. Ẹnẹ man gin unọkan-ọkan nẹ aṣẹ ti won wa gba fẹsẹn urun ti won wa kpe ni ọrọnfọ.—1 Pita 3:15.