Re listi urun ti o winọrọn

Aghan ka Mu Ẹyin Ja Irẹye ti ee Si Biri Aghan Wi Usẹn Ọkan?

Aghan ka Mu Ẹyin Ja Irẹye ti ee Si Biri Aghan Wi Usẹn Ọkan?

Ẹnẹ ee ka mu ẹyin ja irẹye ti a gba-omi gbẹ gba ṣe Oṣẹri Jihova ri, dẹreke aghan ee si ka wowo ọfọ Oriṣẹ gbẹ ira mirẹn, irabobo aghan ee si ka muẹwọ biri omere aghan kpa juwẹrẹ. Nitọrọnfọ, ẹnẹ ka dumunẹ di ẹnẹ gba nemi tin aghan ẹyin gba datu wa nẹ arayinyọn gbẹ usẹn Oriṣẹ.

Ẹnẹ ee ka le ọnẹ ti o ṣe ẹrẹ kporo gege. Dẹreke, Oṣẹri ti o gba-omi kuro man ka ṣẹ ẹsi Baibol, ira ti ee yi uṣe dẹ, a wa mu ẹyin ja a, wẹrẹ a ka le e. Baibol giin kpetekpete: “Le ọnọkẹnrẹn burukun rẹn kuri ugbarajọ aghan.”—1 Kọrint 5:13.

Ọnọkẹnrẹn ti a man le ti aya ro biri ọtọn ro kpe ṣe Oṣẹri Jihova dẹ? Ukalẹ usẹn ro biri ti ẹbi ro yidẹ rẹn dẹreke o kpe wi ẹbi we. Udo ọkọ biri obirẹn ro biri lilo ni ara ẹbi kpe winọrọn.

Ọnẹ ti a le nemi ka wa ni ubara ti ẹnẹ kele sẹn Oriṣẹ. O man wu aghan, aghan nemi gba ẹkọ ni ubara urun ẹmi ni ẹwọ ẹgharẹ ni ujọ. Ẹnẹ ṣe eyi we di ẹnẹ gba mu utiẹyin gbẹ ọnẹ di o gba datu wa da Oṣẹri Jihova. Irẹye ti a le ti o man kọkọ uṣe ti ee jọ gba mughan gin o ghele fẹ lele uṣe Baibol, iradede owun ẹnẹ gba dede aghan, di aghan gba datu ludẹ wa ni ujọ.