Re listi urun ti o winọrọn

Ẹṣi Usẹn Ira America Aghan Ṣe?

Ẹṣi Usẹn Ira America Aghan Ṣe?

Ubo udẹrini ẹnẹ ni alẹ-ẹye we wi United States of America, Dẹreke ẹnẹ ee ṣe ẹṣi usẹn ira America teri urun ghaanwe:

  • Irẹye bọbọ gin ẹṣi-usẹn irẹye ti o wana kuri ugbajọ usẹn ti o ṣọgua winọrọn ṣi rẹẹn. Oṣẹri Jihova ee wana kuri ugbajọ usẹn omirẹn. O ye ẹnẹ gin ewe usẹn Olelekraist ti o winọrọn ni ọru-ọdọn ọṣọgua rẹn owun ẹnẹ datu mu wa.

  • Oṣẹri Jihova wi alẹ biri ẹri ti o bọghọ 230 gba ṣe uṣẹ aghan. Ubo-ki-ubo ti enẹ gha, Jihova biri Jisọs Kraist owun ẹnẹ mu ṣi ọgua, ee ṣe udẹrini US wẹrẹ udẹrini irẹye-ki-irẹye mirẹn.—Jọn 15:19; 17:15, 16.

  • Ẹkọ ẹnẹ dede soro ni Baibiol, ee ṣe urun ti olori usẹn bọbọ ni United States ya ẹne ka lo.—1 Tẹsalonika 2:13.

  • Ẹnẹ lele Jisọs Kraist, ẹnẹ ee lele olori-ki-olori ti o ṣe irẹye.—Matiu 23:8-10.