Re listi urun ti o winọrọn

Aghan ka Mu Ayẹ gbẹ Usẹn Omirẹn?

Aghan ka Mu Ayẹ gbẹ Usẹn Omirẹn?

Ẹnẹ lele ẹkọ Baibol ti o gin di a “mu ọghọ gbẹ ira ẹye dede”—ukpeọrọnfọ-ki-ukpeọrọnfọ ti aghan man nẹ. (1 Pita 2:17, Today’s English Version) Ni ewe ọfọ, Oṣẹri Jihova ugbamaru-alẹ-ọru gidijẹ re wi ẹri bọbọ. Dẹreke, ẹnẹ ee ka gin di ira pọlitis wẹrẹ ira ti o ka ṣe ẹsi di aghan kele wẹrẹ di aghan ta din uṣẹ ti ugbajọ usẹn mirẹn ka ṣe. Ẹnẹ ee ka dumunẹ di a gba urun bọbọ ti ẹnẹ kpe ni ọrọnfọ ni ubara uṣe ti o san biri ti o buru ṣe ẹsi gbẹ aja dede. Biri ẹnẹ fẹ di irẹye mu ayẹ gbẹ ẹnẹ wẹrẹ kẹnrẹnfọ ẹnẹ winọrọn mu ayẹ gbẹ aghan.—Matiu 7:12.