Re listi urun ti o winọrọn

Re listi uṣẹ okeeji

Oṣẹri Jihova

Itsekiri

Nesin Re Mu Usẹn Aghan Wa?

Nesin Re Mu Usẹn Aghan Wa?

Ira ti ọru-ọdọn ti o ṣe ọkanejotuogun gba kpinma ogun owun ugbajọ Oṣẹri Jihova ti o winọrọn ni ira ẹnẹ we gba mu ẹwọ ni uṣẹ. Ni ira ẹrẹn, ẹṣi irẹye kekere wẹrẹ ti o ṣe ọkọ-ẹkọ Baibol ti o ka kani ẹwẹlẹ Pittsburgh, Pennsylvania ni United States, ka winọrọn ṣe dẹndẹn fẹnẹ Baibol gho kuri ẹsẹn ọkan ra wo omirẹn. Aghan gba Baibol gho urun ti ṣọọṣi winọrọn kọ irẹye tabi o biri ti Baibol ghele kọ irẹye kpa. Aghan ka winọrọn ya urun ti aghan ri man ti aghan gba fẹnẹ ẹkọ Baibol ghaanrẹn gho kuro ni iwe, iwe-agbiyẹn rẹn, biri magazin ti a man ni The Watchtower—Announcing Jehovah’s Kingdom biri-ọjọ-ghawe.

Ọkan ni ẹbu ọkọ-ẹkọ ghaanrẹn ka ṣe ọnọkẹnrẹn ọkan ti o jẹ Charles Taze Russell. A man gin Russell wi ọgua ni uṣẹ ẹkọ Baibol we ni ira ẹrẹn, owun re muẹwọ ṣe ọko-iyẹn-jọ ọṣọgua ni magazin ti a kpe The Watchtower, dẹreke ee mu usẹn titọn wa. Urun ti Russell biri aghan mirẹn ti o biri o ṣe Ọkọ-ẹkọ Baibol (ọrukọ ti a kpe aghan ni ira ẹrẹn) fẹ re: aghan fẹ kọ irẹye ẹkọ Jisọs Kraist. Aghan fẹ lele uṣe ti ugbarajọ Olelekraist ka ṣe ni ọru-ọdọn ọṣọgua. Teri Jisọs re ṣe Ọnẹ ti o mu usẹn Olelekraist wa, owun ẹnẹ man ti o mu ugbarajọ ẹnẹ wa.—Kolosi 1:18-20.