Re listi urun ti o winọrọn

Urun ti a mughan

UBIRỌ TI A KA BIRỌ NI IRA GIDIJẸ

Oṣẹri Jihova ka Mu Ayẹ gbẹ Usẹn Omirẹn?

Kọ gba man biri ayẹ mimu ṣi te mu ọrọnrọn olelekraist ghan irẹye.

UBIRỌ TI A KA BIRỌ NI IRA GIDIJẸ

Oṣẹri Jihova ka Mu Ayẹ gbẹ Usẹn Omirẹn?

Kọ gba man biri ayẹ mimu ṣi te mu ọrọnrọn olelekraist ghan irẹye.

UBIRỌ TI A KA BIRỌ NI IRA GIDIJẸ

Ubo tie ni vidio: Uṣẹ Iyen Rire Wiwowo ti Oṣẹri Jihova ṣe ni Ẹye we Dede

Gho urun ti o ṣe ti a gba lo awa biliọn gidijẹ biri owun-aja ọru gidijẹ gbẹ uṣẹ we.

UBIRỌ TI A KA BIRỌ NI IRA GIDIJẸ

Ubo tie ni vidio: Biri Oṣẹri Jihova te Ri Ogho Gba ṣe uṣẹ we

Gho biri a te ṣe utiẹyin biri biri a te mu ogho ṣi ni ẹye we dede.

UKPEJỌ

Ubo tie ni Vidio: Ukpejọ ti Oṣẹri Jihova ka ṣe kpọdọn

Man urun ti o ṣe ti uma irẹye gidijẹ gba ka re uge kpatakiri we.

NI UBARA ẸNẸ

Ubara Ujọ Oṣẹri Jihova

Fẹ gba man ubo ti ẹnẹ kele bara biri biri ẹnẹ te sẹn Oriṣẹ

UBIRỌ TI A KA BIRỌ NI IRA GIDIJẸ

Bokọ Oṣẹri Jihova te Ri Ogho ti Aghan Gba Ṣe Uṣẹ?

Kọ gba man urun ti o ṣe ti uṣẹ iyẹn rire wiwowo gba winọrọn won ni ni uwan ti aa ka gbe ẹsete rẹn jubọghọ wẹrẹ gba birọ akpẹn mẹẹgua.