Re listi urun ti o winọrọn

Re listi urun dede ti o winọrọn

Ọfọ Ọṣọgua ti a gba Wewe Daniẹl

Ọfọ Ọṣọgua ti a gba Wewe Daniẹl

Ọfọ kelegue ni ubara iwe Daniẹl, ejuriri ni ubara aja ghaan ti o wa kpaṣẹ ni origho alẹ-ẹye we kuro gba ṣibu, kuri ira Babilọn kẹkẹ ẹye gbaa to ogun ti Oye Oriṣẹ gbaa wa.