Kelegue ni ọfọ ararirọ biri ugbejule ti o wi iwe Akun Jẹrimaya.