Re listi urun ti o winọrọn

Re listi urun dede ti o winọrọn

Ọfọ ọṣọgua ti a gba Wewe Abakọk

Ọfọ ọṣọgua ti a gba Wewe Abakọk

Ọfọ kelegue ni ubara ejuriri Abakọk, iwe ti o nemi mu nini gbẹ ẹnẹ ni ira ẹkpikpomẹ.