Re listi urun ti o winọrọn

Re listi uṣẹ okeeji

Re listi urun dede ti o winọrọn

Oṣẹri Jihova

Itsekiri

Bible Book Introduction Videos

Ofọ ọṣọgua ti a gba wewe Ẹsta

Urun ghaan ti o ṣi ni ira Ẹsta wa lẹghẹ ukpeọrọnfo rẹ gin Oriṣẹ Jihova nemi gbe ira ro kuri udangho ni onuwe ni ni.

Ọfọ ọṣọgua ti a gba wewe Jobu

Aghan ti o fẹ ọfọ Jihova dede ra wa dangho. Ita Jobu mu ẹdọn gbẹ ẹnẹ gin ẹnẹ nemi duro kiriguo gba mughan gin Jihova re ṣe ọlaṣẹ.

Ọfọ Ọṣọgua ti a gba Wewe Sam

Iwe sam forije gin Jihova re ṣe olaṣẹ, o ka mu utiẹyin biri ukoẹmi gbẹ aghan ti o fẹ ọfọ ro, kẹnrẹn o mughan biri Oye ro wa te yi ẹye we dẹ.

Ọfọ Ọṣọgua ti a gba wewe Ẹrin Solomọn

A gba “imajala Jah” wewe wuwu ti ee ka yẹ ti ẹmẹbirẹn Ṣulẹm nẹ gbẹ ọsin-agutan we. Teri nikọ?

Ọfọ ọṣọgua ti a gba Wewe Aisaya

Ejuriri ti o wi iwe Aisaya ee ka se, o nemi lẹghẹ uwọ ne ukpeọrọnfọ ti o ni gin Jhova ka se biri won na oniye ṣi, gin owun re ṣe Oriṣe̱ ugbe enẹ.

Ọfọ Ọṣọgua ti a gba Wewe Jẹrimaya

Jẹrimaya tama uṣẹ ro ni ọguaju urun ti o ni. Ro ni ubara biri Olelekraist te nemi lele ewe ti won mu ṣi ni onuwe.

Ọfọ Ọṣọgua ti a gba Wewe Akun Jẹrimaya

Ukọ Oriṣe Jẹrimaya re ya a, iwe we yinyẹn ararirọ ti o ṣi teri a guo Jẹrusalẹm manlẹ, o mughan gin Oriṣẹ ka ṣe aninọ aghan ti o yi uṣe dẹ.

Ọfọ Ọṣọgua ti a gba Wewe Ẹsikiẹl

Di Ẹsikiẹl ka gba ara re alẹ gba gba ejunini ṣe uṣẹ-ki-uṣẹ ti Oriṣẹ mu gbẹ wun, biri o man ni to dede. Ewe ti won mu ṣi wọrun gbẹ ẹnẹ ni onuwe.

Ọfọ Ọṣọgua ti a gba Wewe Daniẹl

Daniẹl biri olukun ro ghaan rentin Jihova ni ukalẹ dede. Uṣe aghan biri ejuriri ti o ṣekọn nẹ ere gbẹ ẹne biri-ọjọ-ghawe, ni ira ogun ẹye we.

Ọfọ Ọṣọgua ti a gba Wewe Matiu

Gba arayinyọn kọ ẹkoko urun ti o iwe we ti o ṣe ọṣọgua ni iwe Iyẹn Rire mẹẹrẹn ti o wi Baibol.