ỌRỌNFỌ ni ubara nikọ sin? Ọrọnfọ ni ubara ubirọ bọbọ ti o ṣe kpatakiri ju fẹnẹfẹnẹ ni ubirọ dede ti irẹye te muẹwọ birọ. Irabọbọ wo ka ro ni ubara ubirọ bọbọ ṣiṣi ighaanwe:

  • Oriṣẹ ghele ka bejuto ẹnẹ?
  • O nẹ ira ti ogun biri uya wa gba nemi tan?
  • Nikọ re ṣe ukalẹ ẹnẹ ni ẹnẹ ma ku?
  • Ugbejule-ki-ugbejule winọrọn gbẹ ira ti o ku?
  • Bokọ mo wa te bẹ ti Oriṣẹ wa gba gbọ ubẹ mi?
  • Bokọ mo wa te ṣe ri arayinyọn ni ẹye mi?

Bokọ wo wa kele ri iwaran ubirọ ghaanwe sin? Wo ma re uli ti a kele rọ iwe wẹrẹ usọ ti a kele ta iwe, wo wa ri ugbamaru iwe gidijẹ ti o gin aghan nẹ iwaran. Ira gidijẹ dẹ, iwaran ti o wi iwe ọkan ka gbesin ti o wi okeeji, iwe bọbọ ti a ro gin o san biri-ọjọ-ghawe o ma kpẹ kekere, a ka gin ee si san. A ka tu u ṣe wẹrẹ a ka lo omirẹn.

Dẹreke, iwe ọkan winọrọn ti a nemi mu irẹ le. Ọrọnfọ iwe we ka fọ. Ira ti Jisọs Kraist gba bẹ Oriṣẹ, o ka gin: “Ọfọ rẹ ọrọnfọ rẹẹn.” (Jọn 17:17) Onuwe, Ọfọ rẹn ka ṣe Baibol Fifẹn. Ni iwe eyiwe ti wo si rọ we, wo wa ri tie ni iwaran kpetekpete ti o ṣe ọrọnfọ ti Baibol gba ni ubirọ ghaanwe.

Oriṣẹ Ghele Ka Bejuto Ẹnẹ?

Ọnọkẹnrẹn urogho yọghọ

URUN TI O GBA UBIRỌ WE WA: Ẹye ti ẹnẹ gha kọn biri ibikadu biri ijọnjẹ. Ugbajọ usẹn gidijẹ ka kọ irẹye gin uya ti irẹye jẹ urun ti Oriṣẹ fẹ rẹẹn.

URUN TI BAIBOL KỌ IRẸYE: Oriṣẹ ee ka nẹ ẹwọ ni ibikadu. Jobu 34:10 gin: “Oriṣẹ ee ka ṣe ibikadu, Oriṣẹ Ọlinini dede ee ka ṣe urun ti ee jọ!” Urun ti o biri wuwu owun Oriṣẹ fẹ gbẹ irẹye. Eyi re ṣe ti Jisọs gba kọ ẹnẹ di ẹnẹ ka bẹ: “Ọwa ẹnẹ ti o wi ọrọn: Jẹ di…oye rẹ wa, jẹ di ẹnẹ ṣe uṣe rẹ ni ẹye we eju biri aghan ṣe ni ọrọn.” (Matiu 6:9, 10) Oriṣẹ bejuto ẹnẹ ti o to wẹrẹ, o ka ṣe urun dede ti o yẹle di urun ti won fẹ gbẹ ẹnẹ gba ṣekọn.—Jọn 3:16.

Gho Jẹnẹsis 1:26-28; Jemisi 1:13; biri 1 Pita 5:6, 7 kẹnrẹn.

O Nẹ Ira ti Ogun Biri Uya Wa gba Nemi Tan?

Ọja-ogun

URUN TI O GBA UBIRỌ WE WA: Ogun kpe winọrọn kpa irẹye gidijẹ ti aa ma aruka ro. Ẹnẹ dede owun uya kan wun ara.

URUN TI BAIBOL KỌ IRẸYE: Oriṣẹ fọ ọfọ ira ti o wa ti won wa gba mu aratuntun wa ni alẹ-ẹye we dede. Ni abẹ Oye ro ti o ṣe udẹrini ti o wi ọrọn, irẹye ee si wa “numuara gbẹ ogun juwẹrẹ.” Dẹrekẹ, “aghan [wa] gba uda ọlọkọ aghan gun urun uṣẹ oko.” (Aisaya 2:4) Oriṣẹ wa le ijọnjẹ biri uya dede sin. Baibol gin: “[Oriṣẹ] wa nọ omi-akun kuri eju aghan. Uku ee si wa winọrọn, wẹrẹ ara-mumuni, akun, tabi didọn. Urun ghigho dede [ijọnjẹ biri uya ti o winọrọn biri-ọjọ-ghawe] tan rẹn.”—Imughan 21:3, 4.

Gho Sam 37:10, 11; 46:9; biri Maika 4:1-4 kẹnrẹn.

Nikọ Re Ṣe Ukalẹ Ẹnẹ ni Ẹnẹ Ma Ku?

Ubo ti a ka ri oku ṣi

URUN TI O GBA UBIRỌ WE WA: Ugbajọ usẹn ẹye we gidijẹ ka kọ irẹye gin urun bọbọ ni ara irẹye ka kpe doẹye ni oniye ma ku kuro. Irẹye bọbọ gin ira ti o ku nemi ṣe irẹye ti o wi ẹye urun ibajẹ. Aghan gin Oriṣẹ wa ju ọlibikadu ṣi ọrọn-akpadidẹn di aghan jẹ uya gbegberegbe.

URUN TI BAIBOL KỌ IRẸYE: A ma ku kurọ, Irẹye ti o ku ee si winọrọn juwẹrẹ. Ẹklisiastis 9:5 gin: “Oku ee man urun-ki-urun.” Ti o si gba jẹ gin irẹye ti o ku ee nemi ma urun-ki-urun, aghan ee nemi gbọ urun-ki-urun ni ara, aghan ee nemi ṣe urun-ki-urun wẹrẹ kẹnrẹnfọ aghan ee nemi ṣe irẹye ti o wi ẹye urun ibajẹ. Aghan ee nemi mu utiẹyin gbẹ irẹye ti o wi ẹye kẹnrẹn.—Sam 146:3, 4.

Gho Jẹnẹsis 3:19 biri Ẹklisiastis 9:6, 10 kẹnrẹn.

Ugbejule-ki-Ugbejule Winọrọn gbẹ Ira ti o Ku?

Ọma ti o sọkun oniye ayẹ-inọ ro ti o ku

URUN TI O GBA UBIRỌ WE WA: Ẹnẹ fẹ doẹye. Ẹnẹ fẹ biri ira ti o wu ẹnẹ jẹ ẹye kẹnrẹn. Teri eyi agbigbẹn biri ẹnẹ wa te datu ri ira—ti o wu ẹnẹ—ti o ku ka ka da ẹnẹ.

URUN TI BAIBOL KỌ IRẸYE: A wa ji irẹye gidijẹ ti o ku sẹnji. Jisọs gin “oku ti o wi eri ti a tigbin…[wa] lẹfun wa.” (Jọn 5:28, 29 New World Translation of the Holy Scriptures—With References) Biri Oriṣẹ fẹ talẹbalẹwa, ira ti o sẹnji ni aghọ irẹye wa nemi doẹye ni paradise ni alẹ-ẹye. (Liuk 23:43) Biri a naṣi gbẹ ira ti o wa, aranini ti o to biri uye are-nẹ-ogun wa winọrọn gbẹ irẹye ti o gbọrọn Oriṣẹ. Baibol gin: “Ọlọgbarara wa kani alẹ rẹn fẹnrẹngẹnẹ, gba gba a ṣe ogun jẹ gbegberegbe.”—Sam 37:29.

Gho Jobu 14:14, 15; Liuk 7:11-17; biri Uṣe Alẹọgua 24:15 kẹnrẹn.

Bokọ Mo Wa Te Bẹ ti Oriṣẹ Wa gba Gbọ Ubẹ Mi?

Ọnọkẹnrẹn ọkan ti o winọrọn gba bẹ

URUN TI O GBA UBIRỌ WE WA: Ni ugbajọ usẹn gidijẹ irẹye ka bẹ. Dẹreke, irẹye gidijẹ ro gin aa ka jẹ ubẹ aghan.

URUN TI BAIBOL KỌ IRẸYE: Jisọs kọ ẹnẹ di ẹnẹ maa ka ta ma ewe ọfọ ọkan kpirakpira ti ẹnẹ ma winọrọn gba bẹ. O ka gin: “Aghan maa ka bari ọfọ ọkan wa bari re ni aghan ma winọrọn gba bẹ.” (Matiu 6:7 NW) Ẹnẹ ma fẹ di Oriṣẹ rentin ubẹ ẹnẹ, ẹnẹ lati bẹ ni ewe ti o forijẹ ni. Di ẹnẹ gba nemi ṣe wẹrẹ, o yẹle di ẹnẹ ma urun ti Oriṣẹ fẹ, di ubẹ ẹnẹ ka biri urun ti Oriṣẹ fẹ jọ ni ara. Iwe ọṣọgua ti Jọn ya 5:14 gin: “[Oriṣẹ] waa gbọ ubẹ ẹnẹ, ni ẹnẹ man birọ urun-ki-urun ni ẹwọ ro, ni ewe ti won fẹ.”

Gho Sam 65:2; Jọn 14:6, 14; biri 1 Jọn 3:22 kẹnrẹn.

Bokọ Mo Wa Te Ṣe Ri Arayinyọn ni Ẹye Mi?

Onobirẹn ọkan ti o fẹ arayinyọn winọrọn gba rọ Baibol

URUN TI O GBA UBIRỌ WE WA: Irẹye gidijẹ ro gin aghan ma nẹ ogho, aghan ma fa usin, wẹrẹ aghan ma sẹngua owun aghan wa gba nẹ arayinyọn. Owun re ṣe ti aghan gba sa lẹ urun ghaan—ni ugbẹyin aghan ee ka nẹ arayinyọn.

URUN TI BAIBOL KỌ IRẸYE: Jisọs wewe uṣẹfa arayinyọn ni ira ti won gba gin: “Ọyọ ra ṣe ti aghan ti o man gin aghan ṣe otokun ni ti ẹmi.” (Matiu 5:3) Ẹnẹ ma dumune di ẹnẹ nẹ urun ti o ṣe kpatakiri ju gbẹ ẹnẹ—oye ọrọnfọ ni ubara Oriṣẹ biri urun ti o fẹ gbẹ ẹnẹ nọkan, owun ọrọnrọn arayinyọn wa gba to ẹnẹ ẹwọ. Inọ Baibol ọrọnfọ we gha. Ẹnẹ ma ma ọrọnfọ we, ẹnẹ wa ma urun ti o ghele wọ urun—biri ti ee wọ urun. Ẹnẹ ma jẹ di ero ti ẹnẹ da biri uṣe ẹnẹ lele ọrọnfọ ti o wi Baibol, udoẹye ẹnẹ wa kọn ẹnẹ eju.—Liuk 11:28.

Gho Owe 3:5, 6, 13-18 biri 1 Timoti 6:9, 10 kẹnrẹn.

Ti ẹnẹ fọ kẹkẹ to uwan we ka ṣe kelegue ni iwaran ti Baibol gba ni ubirọ̣ meefa. Wo fẹ ma ju eyi? Wo ma wi ẹbu irẹye ti o “man gin aghan ṣe otokun ni ti ẹmi,” wo wa fẹ ma. Irabọbọ wo ka ro ni ubara ubirọ mirẹn ṣiṣi ighaanwe: ‘Oriṣẹ ma ka bejuto ẹnẹ, nikọ re ṣe ti o gba forijẹ di ogidigbo ibikadu biri uya ti o te ba irẹye kẹkẹ to uwan we ka winọrọn sin? Nikọ mo wa ṣe di ukalẹ udo ẹbi mi gba san ni?’ Iwaran ti o jọ biri ti o wa kọn uwọ eju owun Baibol gba ni ubirọ ghaanwe biri ubirọ gidijẹ mirẹn.

Dẹreke, irẹye gidijẹ, biri-ọjọ-ghawe ka ka fa ara re ẹyin gbẹ Baibol rirọ. Aghan ro gin iwe ti ọfọ ro jọlọ sin, ti ee ka tete ye oniye owun o ṣe. Wo fẹ utiẹyin di wo gba nemi ri iwaran ti o wi Baibol? Oṣẹri Jihova nẹ urun meeji ti o wa nemi tin uwọ ẹyin.

Ọṣọgua, aghan ṣe iwe ti ọrukọ ro ṣe Jẹ Ẹye ni Alẹ-ẹye Gbegberegbe! ni ewe ti o wa mu utiẹyin gbẹ irẹye ti ee ka tete ri ayẹ, gba nemi fẹnẹ iwaran kpetekpete ti Baibol gba ni ubirọ kpatakiri gidijẹ. Urun okeeji ka ṣe ẹkọ Baibol ọfẹ ni uli rẹ. Oṣẹri Jihova ọkan ti o kpinma ubo ti wo gha, ti o wa nemi kọ oniye ẹkọ Baibol nemi ka wa ni ubo rẹ wẹrẹ ubo mirẹn ti o wu ẹ kpọjijala gba gba ira kekerẹ wẹrẹ biri uwọ fọ ọfọ Baibol ọfẹ. Uma irẹye gidijẹ owun re te jẹ ere ẹkọ we. Ni ẹyin ẹkọ we aghan gidijẹ gba arayinyọn gin: “Eyi re ṣe ọrọnfọ!”

Uwa mirẹn ti o la ju eyi ee winọrọn. Ọrọnfọ ti o wi Baibol gbe ẹnẹ kuri kpeni-ọrọnfọ ti ee nẹ alẹ, ojighi, biri ẹrubiba ti ee jọ. O ka mu ugbejule, ero ti o san, biri ọyọ gbẹ ẹnẹ. Jisọs ka gin: “Aghan wa ma ọrọnfọ, ọrọnfọ we wa sọ aghan gba da ọma.”—Jọn 8:32.

1. Ọnọkẹnrẹn ọkan ti o winọrọn gba kọ urun ti Baibol kọ irẹye; 2. Onobirẹn ọkan ti o winọrọn gba kọ urun ti Baibol kọ irẹye